Thông báo tuyển sinh – TB32

Để đẩy mạnh công tác đào tạo y tế chuyên ngành, phát triển nguồn nhân lực y học và y học biển, nhằm bảo đảm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho các lực lượng lao động trên vùng biển đảo, và nhân dân trong nước.  Trung tâm đào tạo Y học biển, Viện Y học biển liên tục mở các lớp đào tạo bác sĩ Cao áp lâm sàng, KTV và điều dưỡng viên cao áp theo thông báo dưới đây

tuyển sinh_20231011_0001

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *