Thư mời báo giá về việc cugn cấp báo giá vật tư y tế – TM 473

Viện Y học biển có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm vật tư y tế năm 2023 – 2024.

473 TM-YHB yêu cầu báo giá VTYT năm 2023-2024 (TT14 - Viện YHB chốt 20.11.23)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *