Thư mời báo giá TTB – 133

Viện Y học biển đang tiến hành các thủ tục lựa chọn nhà thầu gói thầu : Mua sắm trang thiét bị y tế cho khoa Gây mê hồi tỉnh.
Viện kính mời các đơn vị có chức năng thẩm định giá theo quy định của pháp luật gửi báo giá và hồ sơ năng lực để Viện có cơ sở lựa chọn đơn vị thẩm định giá cho các danh mục nói trên.

433 YHB thư mời báo giá thẩm định TTB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *